ગાંધીનગર / ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત, 25 થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લેવામાં આવનારી ખાતાકીય પરીક્ષા મોકૂફ, નવી તારીખને અંગે પણ જણાવ્યું

Announcement of Secondary Service Selection Board, Postponement of departmental examination to be held from 25th to 30th...

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા લોઅર લેવલ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે પરીક્ષા વહીવટી કારણોસર હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ