મુશ્કેલી ખરી? / LRD ભરતીની તૈયારીમાં મૂંઝાતા નહીં: આ નંબર પર સમસ્યા હોય તો કોલ કરી મેળવી શકશો ઉકેલ

Announce helpline number for candidates preparing for LRD recruitment

7041454218, 9104654216, 8401154217 આ ત્રણ નંબર હેલ્પલાઈન માટે જાહેર કરાયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ