આ કેવું? / એક તરફ અમદાવાદ પૂર્વની જનતા 'ભીડ'માં રહે, આ બાજુ સત્તાધીશોને 4 ટીપી સ્કીમમાંથી ૧૯૬ પ્લોટ ઉપલબ્ધ થશે

AMC: To keep the authorities, 196 plots of 4 TP scheme approved

સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પાર્કિંગ અને ઓપન કોમર્શિયલ યુઝ માટે સૌથી વધુ ૮૬ પ્લોટ મળશેઃ કુલ ૬.૬૦ લાખ ચો.મી. જમીનનો ઉપયોગ થશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ