પંચમહાલ / ગુજરાતમાં કોમીતોફાનોના દેલોલ કેસમાં કોર્ટે તમામ આરોપીઓને જાહેર કર્યા નિર્દોષ, 2003ના આ કેસની વિગતો અચંબો પમાડે તેવી

All 19 accused acquitted in Panchmahal Delol case

પંચમહાલના દેલોલ કેસમાં તમામ 19 આરોપીઓ નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે, હાલોલ સેશન્સ કોર્ટે તમામ 19 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ