ચિંતાજનક / દિલ્હીમાં હવા પ્રદૂષણ યથાવત, અનેક જગ્યાઓ પર AQI 400 પાર, હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ રહ્યા છે બાળકો

air pollution update delhi aqi 400 latest news today bad weather for children

દિલ્હીમાં અડધો ડર્ઝનથી વધારે વિસ્તારોમાં ગુણવત્તા એટલે કે AQI હજું પણ 400ને પર બનેલો છે. જેથી બાળકોને શ્વાસ ફુલવાની સમસ્યા આવી રહી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ