સીમાંકન / અમદાવાદના નવા સીમાંકન મુજબ કોર્પોરેશનના તમારા વોર્ડની બેઠક ફાળવણી જાણો

Ahmedabad municiple corporation election ward seat

રાજ્ય ચૂંટણીપંચ દ્વારા નવેમ્બર-ર૦ર૦માં યોજાનારી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ૪૮ વોર્ડની વોર્ડદીઠ ચાર બેઠકની પેનલ મુજબ કુલ ૧૯ર બેઠકની ફાળવણી જાહેર કરાઇ છે. આ ચાર બેઠક પૈકી પહેલી બેઠક મહિલા અનામત, બીજી બેઠક સામાન્ય

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ