બેદરકારી / જીવના જોખમે વિકાસ? મેટ્રો ટ્રેનના બ્લોક લટકી રહ્યા છે અને નીચે વણથંભ્યો વાહન વ્યવહાર

Ahmedabad metro railway project dangers

અમદાવાદમાં મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટને પૂરો કરવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

Loading...