સાંસદનું સરવૈયુ / પાટણના સાંસદે પ્રજાના કાર્યો કેટલાં કર્યા, 10માંથી કેટલાં માર્ક્સ મળ્યાં?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ