આકરણી / ગુજરાતમાં સરકારના આ પ્રોજેક્ટ પછી ખબર પડી જશે કે, કોની કેટલી જમીન

After this project of the government in Gujarat, it will be known who owns how much land

ગુજરાતમાં સમગ્ર ગુજરાતની જમીન માપવાનો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. આ સ્કીમનું સ્પોન્સર ભારત સરકાર કરે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ