અજીબો ગરીબ કિસ્સાઓ / એક લગ્ન કરીને લાવે પછી બધા ભાઈઓની બની જાય પત્ની, સેક્સ માટે ટોપી વાપરે, અજીબ પરંપરા

After one gets married, she becomes the wife of all the brothers, uses a hat for sex, a strange tradition

જમીનનું વિભાજન ન થાય તે માટે, તિબેટના કેટલાક સમુદાયોમાં પરિવારના તમામ ભાઈઓ એક જ છોકરી સાથે લગ્ન કરે છે. પરંતુ ઘરે પહોંચતા જ છોકરીને સહિયારી પત્ની માનવામાં આવે છે.

Loading...