તમારા કામનું / લગ્ન બાદ તુરંત મહિલાઓ ફટાફટ પતાવી દે આ કામ, નહીં તો મુકાઇ જશો મોટી મુશ્કેલીમાં

After marriage women should settle this matter quickly otherwise you will be in big trouble

લગ્ન પછી સ્ત્રીઓએ પતિના પરિવારની અટક અપનાવવી પડે છે અને સ્ત્રીને તે જ નામથી વધુ ઓળખવામાં આવે છે.

Loading...