કામની વાત / Aadhaarમાં અપડેટ કરવું છે નામ, એડ્રેસ અને DoB, તો જરૂરી છે આ ડોક્યુમેન્ટ્સ

aadhaar card required documents for proof of identity and dob documnets

UIDAI એ આધારકાર્ડ ધારકો માટે ખાસ સૂચના જાહેર કરી છે. જો તમારે તમારા આધારકાર્ડમાં ઘરનું સરનામું, નામ કે જન્મ તારીખમાં ફેરફાર કરવો છે તો માન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સમાંથી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે રાખવાના રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ