શૉકિંગ ન્યૂઝ! / ગમે તે થઈ જાય, ક્યારેય જૂતાં-ચંપલ નથી પહેરતા આ ગામના લોકો, માન્યતા જાણીને દંગ રહી જશો

a village in tamilnadu not allows to wear a shoes or slippers

આજકાલ લોકો ઘણી બાધાઓ રાખતા હોય છે ત્યારે એક આખા ગામના લોકો ચંપલ પહેરતા નથી. ગામના બધા જ લોકો નિયમનું કરે છે પાલન માત્ર આટલા ખાસ વ્યક્તિને આપાય છે છૂટછાટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ