ગીર-સોમનાથ / ખેડૂત એટલે માત્ર ખેતરમાં મહેનત કરતો અન્નદાત્તા નહીં...પરંતુ હજારો પુસ્તકોનું વાંચન જ્ઞાની

A farmer in Gir-Somnath who does farming. Also enjoys reading.

ગીર-સોમનાથમાં એક એવા ખેડૂત જે ખેતી તો કરે જ છે. સાથે વાંચનનો પણ શોખ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ