ઈન્વેસ્ટમેન્ટ / જેતપુરના એક ગૌપ્રેમીએ ખરીદેલા નંદિની કિંમત જાણી આંખો પહોળી થઈ જશે, ઉંચી ઓલાદની છે ખાસ વિશેષતા

 | A cow lover of Jetpur will widen his eyes knowing the price of the Nandi bought, the special feature of tall offspring.

હવે વાત કરીશું એક મોંઘાદાટ નંદિની. તમે કોઈ ગૌવંશ નંદિની કેટલી કિંમત આંકી શકો? કદાચ બે લાખ કે પાંચ લાખ. પરંતુ જેતપુરના એક ગૌપ્રેમીએ પૂરા એકતાલીસ લાખમાં નંદિ ખરીદ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ