રાહત / કોરોનાગ્રસ્ત દર્દી પણ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કરી શકશે મતદાન, પરંતુ...

A coronary patient will also be able to vote in the municipal elections

ગાઈડલાઈન મુજબ છેલ્લી કલાકમાં કોરોનાગ્રસ્ત મતદારોને મત આપવાની ઈચ્છા હોય તો, તેમણે આજે સાંજ સુધીમાં પોતાના વોર્ડના ચૂંટણી અધિકારીને જાણ કરવી પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ