8,9,10 ઓગસ્ટે ગુજરાતના જામનગર,રાજકોટ,પોરબંદર,દ્વારકા, અમદાવાદ,ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી
8,9,10 ઓગસ્ટે ગુજરાતના જામનગર,રાજકોટ,પોરબંદર,દ્વારકા, અમદાવાદ,ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ