રિપોર્ટ / ભારતમાં દર વર્ષે જન્મી રહ્યાં છે 78 દેશની વસ્તી જેટલાં બાળક, આંકડો જાણી આંખો ફાટી જશે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો છે અંદાજ

78 children are born every year in India equal to the population of the country

કેટલાક અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, ભારતની વસ્તી ચીન કરતાં વધી ગઈ છે. જેનું મુખ્ય કારણ છે ભારતમાં સૌથી વધુ જન્મતા બાળકો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ