74મા પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂનું સંબોધન, દેશવાસીઓને પાઠવ્યાં અભિનંદન
74મા પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂનું સંબોધન, દેશવાસીઓને પાઠવ્યાં અભિનંદન