28 વર્ષની નિષ્ક્રિયતા પછી આજે કોંગ્રેસના દ્વિપક્ષીય સભ્યો દેશભરના પરિવારોના અવાજને સાંભળવા માટે એકસાથે આવ્યા અને આપણા સમાજમાં ગન વાયોલન્સનો સામનો કરવા માટે કાયદો પસાર કર્યો: યુએસ પ્રમુખ જો બાયડન
28 વર્ષની નિષ્ક્રિયતા પછી આજે કોંગ્રેસના દ્વિપક્ષીય સભ્યો દેશભરના પરિવારોના અવાજને સાંભળવા માટે એકસાથે આવ્યા અને આપણા સમાજમાં ગન વાયોલન્સનો સામનો કરવા માટે કાયદો પસાર કર્યો: યુએસ પ્રમુખ જો બાયડન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ