2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી અંગે મુખ્યમંત્રીનું મહત્વનું નિવેદન, કહ્યું સરકાર વહેલી ચૂંટણી ઈચ્છતી નથી, ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી વહેલી નહીં થાય
2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી અંગે મુખ્યમંત્રીનું મહત્વનું નિવેદન, કહ્યું સરકાર વહેલી ચૂંટણી ઈચ્છતી નથી, ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી વહેલી નહીં થાય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ