અમદાવાદ / લોકોને ટેન્શન RTOના ગલ્લાતલ્લાં.! 2010 પહેલાના લાઈસન્સ રિન્યૂઅલ થતાં અટકી ગયા, `સારથિ'ને શું થયું?

2010 the initiative stopped renewing licenses

વાહન વ્યવહાર વિભાગની વેબસાઈટ જૂના ડેટા સ્વીકારતી નથી આથી 2010 પહેલાના ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રીન્યૂઅલની કામગીરી અટવાઈ ગઈ છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ