ઓડિશા ટ્રેન અકસ્માત / 200થી 300 લોકોના આ રીતે બચાવ્યા જીવ, ઓડિશા રેલ અકસ્માત બાદ ગણેશને આખો દેશ કરે છે સલામ

200 to 300 lives saved in this way, whole country salutes Ganesha after Odisha rail accident

Odisha Train Accident News: ઓડિશા ટ્રેન અકસ્માત બાદ ગણેશ નામના વ્યક્તિએ જીવના જોખમે લોકોને બહાર કાઢ્યા, દરેક જીવન માટે આ છોકરો ભગવાનથી ઓછો નહોતો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ