આરોપો / 17 મહિલાઓનું યૌન શોષણ કરાયું, પણ ચાર જ સામે આવી અને...: સિંગરના દાવાથી સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખળભળાટ

17 women were sexually assaulted, but only four came forward Singer's claim stirs uproar in South film industry

વૈરામુથુ પર 17 મહિલાઓનું કથિત રીતે જાતીય શોષણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો પણ તેની સામે અત્યાર સુધી માત્ર ચાર મહિલાઓ જ આગળ આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ