પરિણામ / કોરોના મહામારી વચ્ચે રાજ્યમાં આવતીકાલે ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ થશે જાહેર, આ રીતે જાણી શકાશે

17 may results standard 12 science announced gseb gujarat

કોરોના મહામારી વચ્ચે રાજ્યમાં આવતીકાલે ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ જાહેર થશે. ધોરણ 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ સવારે 8 વાગે બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પરથી પોતાનું પરિણામ જાણી શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ