દંડાત્મક કાર્યવાહી / બોર્ડ એકઝામઃ મૂલ્યાંકનની કામગીરીમાં ગેરહાજર રહેતા શિક્ષકો સાથે હવે સ્કૂલોને પણ થશે દંડ, ઉત્તરવહી ચકાસવાની કામગીરી શરૂ

10th and 12th Board Exam: Schools will be fined along with teachers who are absent in the evaluation process, verificati

ગુજરાત મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવી રહેલી ધો.10 અને ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહ તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા ચાલુ છે. ત્યારે બોર્ડ દ્વારા ઉત્તરવહી ચકાસવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ