હૈદરાબાદના પૂરથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી આશરે 2000 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા, 19 લોકો કોરોના સંક્રમિત
હૈદરાબાદના પૂરથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી આશરે 2000 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા, 19 લોકો કોરોના સંક્રમિત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x