હિંસા ફેલાવનારને અમે ઓળખીએ છે અને આ બધા રાજકીય પક્ષોના લોકો છે જે આંદોલનને ખરાબ કરી રહ્યા છે : ખેડૂત અગ્રણી રાકેશ ટીકૈત
હિંસા ફેલાવનારને અમે ઓળખીએ છે અને આ બધા રાજકીય પક્ષોના લોકો છે જે આંદોલનને ખરાબ કરી રહ્યા છે : ખેડૂત અગ્રણી રાકેશ ટીકૈત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ