હવેથી સુરત એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ સહેલાઈથી લેન્ડિંગ થઈ શકશે, રન-વે પર CAT-1 એપ્રોચ લાઇટ લગાડવાની મંજૂરી મળી, એપ્રોચ લાઇટ પૂરતા પ્રમાણમાં ન હતી
હવેથી સુરત એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ સહેલાઈથી લેન્ડિંગ થઈ શકશે, રન-વે પર CAT-1 એપ્રોચ લાઇટ લગાડવાની મંજૂરી મળી, એપ્રોચ લાઇટ પૂરતા પ્રમાણમાં ન હતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ