હવેથી દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી 24 જાન્યુઆરીના બદલે 23 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, સુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતી પણ સાથે જ ઉજવાશે: GOI સૂત્રો
હવેથી દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી 24 જાન્યુઆરીના બદલે 23 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, સુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતી પણ સાથે જ ઉજવાશે: GOI સૂત્રો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ