હળવદ GIDC વિસ્તારના ઝૂપડાઓમાં આગ લાગતા દોડધામ, ફાયર વિભાગની ટીમે આગ કાબૂ લેવા પ્રયાસો હાથ ધર્યા
હળવદ GIDC વિસ્તારના ઝૂપડાઓમાં આગ લાગતા દોડધામ, ફાયર વિભાગની ટીમે આગ કાબૂ લેવા પ્રયાસો હાથ ધર્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ