સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પરિણામ પર ગૃહરાજ્યમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું- અત્યાર સુધી ન મળી હોય તેવી જીત આ વખતે મળી. પેજ પ્રમુખ બનાવવાથી કાર્યકરોએ સારી મહેનત કરી. અમે ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવીશું.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પરિણામ પર ગૃહરાજ્યમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું- અત્યાર સુધી ન મળી હોય તેવી જીત આ વખતે મળી. પેજ પ્રમુખ બનાવવાથી કાર્યકરોએ સારી મહેનત કરી. અમે ગુજરાતને ઉત્તમથી સર્વોત્તમ બનાવીશું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ