સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થતા પ્રચાર તેજ, મધ્ય ગુજરાતમાં ભાજપનું આજે સૌથી મોટુ સંમેલનઃ ગોધરા ખાતે 400થી વધુ ગામના સરપંચો ઉપસ્થિત રહેશે, CM રુપાણી, સી. આર. પાટીલ સરપંચો સાથે સંવાદ કરશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થતા પ્રચાર તેજ, મધ્ય ગુજરાતમાં ભાજપનું આજે સૌથી મોટુ સંમેલનઃ ગોધરા ખાતે 400થી વધુ ગામના સરપંચો ઉપસ્થિત રહેશે, CM રુપાણી, સી. આર. પાટીલ સરપંચો સાથે સંવાદ કરશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ