સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થતા આચાર સંહિતા લાગુ, અમદાવાદ શહેરમા લાગેલા રાજકીય પોસ્ટરો ઉતારવામાં આવ્યા, AMC એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા કરાઈ કામગીરી
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થતા આચાર સંહિતા લાગુ, અમદાવાદ શહેરમા લાગેલા રાજકીય પોસ્ટરો ઉતારવામાં આવ્યા, AMC એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા કરાઈ કામગીરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ