સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી : અરવલ્લી 4 વાગ્યા સુધી 57% મતદાન
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી : અરવલ્લી 4 વાગ્યા સુધી 57% મતદાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ