સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇ સૌથી મોટા સમાચારઃ આજે સાંજે 5 વાગ્યે ચૂંટણી તારીખો જાહેર થશે, ચૂંટણીંપચ પત્રકાર પરિષદ કરી તારીખો જાહેર કરશે, ફેબ્રુઆરીના અંતિમ સપ્તાહમાં ચૂંટણીઓ યોજાઇ શકે છે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇ સૌથી મોટા સમાચારઃ આજે સાંજે 5 વાગ્યે ચૂંટણી તારીખો જાહેર થશે, ચૂંટણીંપચ પત્રકાર પરિષદ કરી તારીખો જાહેર કરશે, ફેબ્રુઆરીના અંતિમ સપ્તાહમાં ચૂંટણીઓ યોજાઇ શકે છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ