સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇ ભાજપ એક્શનમાં: આવતીકાલથી ભાજપ ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે, નિરીક્ષકો દ્વારા દાવેદારોની પેનલ તૈયાર કરવામાં આવશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇ ભાજપ એક્શનમાં: આવતીકાલથી ભાજપ ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે, નિરીક્ષકો દ્વારા દાવેદારોની પેનલ તૈયાર કરવામાં આવશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ