સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત : આગામી 21 ફેબ્રુઆરી રોજ ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે, જ્યારે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ નપા તથા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત : આગામી 21 ફેબ્રુઆરી રોજ ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે, જ્યારે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ નપા તથા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ