સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અગાઉ પોલીસ બેડામાં બદલીઓ. આચારસંહિતા અગાઉ રાજ્યના 88 બિનહથિયારી PSIની બદલીના આદેશ.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અગાઉ પોલીસ બેડામાં બદલીઓ. આચારસંહિતા અગાઉ રાજ્યના 88 બિનહથિયારી PSIની બદલીના આદેશ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ