સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓની તારીખોની થોડી વારમાં થશે સત્તાવાર જાહેરાત, બે તબક્કામાં યોજાશે ચૂંટણી, સૂત્રોની જાણકારી પ્રમાણે 21મી ફેબ્રુઆરીએ મનપા અને નપા અને 28મી ફેબ્રુઆરીએ જિલ્લા - તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓની તારીખોની થોડી વારમાં થશે સત્તાવાર જાહેરાત, બે તબક્કામાં યોજાશે ચૂંટણી, સૂત્રોની જાણકારી પ્રમાણે 21મી ફેબ્રુઆરીએ મનપા અને નપા અને 28મી ફેબ્રુઆરીએ જિલ્લા - તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ