સ્ટેટ GST વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, સુરતમાં કોપર આઈટમ સાથે સંકળાયેલા 9 પેઢીના 21 સ્થળો પર દરોડા, રૂપિયા 670 કરોડના બોગસ બિલના આધારે રૂપિયા 120 કરોડની ખોટી વેરાશાખ ભોગવી, કપિલ કોઠારી, ધર્મેશ કોઠારી તથા હિતેશ કોઠારી નામના 3 વેપારીની ધરપકડ
સ્ટેટ GST વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, સુરતમાં કોપર આઈટમ સાથે સંકળાયેલા 9 પેઢીના 21 સ્થળો પર દરોડા, રૂપિયા 670 કરોડના બોગસ બિલના આધારે રૂપિયા 120 કરોડની ખોટી વેરાશાખ ભોગવી, કપિલ કોઠારી, ધર્મેશ કોઠારી તથા હિતેશ કોઠારી નામના 3 વેપારીની ધરપકડ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ