સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં 50માં યુવક મહોત્સવનો શિક્ષણમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કરાવ્યો પ્રારંભ, 62 કોલેજના 1,349 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં 50માં યુવક મહોત્સવનો શિક્ષણમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કરાવ્યો પ્રારંભ, 62 કોલેજના 1,349 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ