સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં બી.એ, બી.કોમ સેમ-1ની 10 માર્ચથી પરીક્ષાઓ થશે શરૂ, 130 કેન્દ્રો પર 53,050 વિદ્યાર્થી આપશે પરીક્ષા
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં બી.એ, બી.કોમ સેમ-1ની 10 માર્ચથી પરીક્ષાઓ થશે શરૂ, 130 કેન્દ્રો પર 53,050 વિદ્યાર્થી આપશે પરીક્ષા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ