સેન્ટ્રલ રેલ્વેએ કહ્યું કેટલાંક લોકો જુદા જુદા સ્ટેશનના જૂના અને ફેક વીડિયો ફોર્વર્ડ કરી રહ્યાં છે. લોકોએ આવા ખોટા વીડિયોથી અને અફવાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.
સેન્ટ્રલ રેલ્વેએ કહ્યું કેટલાંક લોકો જુદા જુદા સ્ટેશનના જૂના અને ફેક વીડિયો ફોર્વર્ડ કરી રહ્યાં છે. લોકોએ આવા ખોટા વીડિયોથી અને અફવાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ