સુરતમાં મહાપાલિકા કચેરી બહાર સફાઈ કામદારોના અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં ધરણાં, સ્ટાફ આવાસના થઇ રહેલા ડિમોલિશન સામે વૈકલ્પિક જગ્યાની માંગ
સુરતમાં મહાપાલિકા કચેરી બહાર સફાઈ કામદારોના અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં ધરણાં, સ્ટાફ આવાસના થઇ રહેલા ડિમોલિશન સામે વૈકલ્પિક જગ્યાની માંગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ