સુરતમાં ફાયર વિભાગની હોસ્પિટલો સામે લાલ આંખ : ફાયર વિભાગે વિવિધ વિસ્તારોમાં 32 જેટલી હોસ્પિટલોને માર્યા સીલ
સુરતમાં ફાયર વિભાગની હોસ્પિટલો સામે લાલ આંખ : ફાયર વિભાગે વિવિધ વિસ્તારોમાં 32 જેટલી હોસ્પિટલોને માર્યા સીલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ