સુરતની શાળાઓમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ વધારાયું. દરરોજ 2 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓના કોરોના કરાઈ રહ્યા છે ટેસ્ટ
સુરતની શાળાઓમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ વધારાયું. દરરોજ 2 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓના કોરોના કરાઈ રહ્યા છે ટેસ્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ