સુરતના મજૂરા વિસ્તારમાં C.R.પાટીલની સભા. પાટીલે કહ્યું- માનવ મહેરામણ જોઈને કોંગ્રેસમાં કોઈ ટીકીટ નહીં માંગે, ભાજપ શહેર પ્રમુખ પાસે વોર્ડમાંથી 100-100 લોકો ટિકિટ માંગશે
સુરતના મજૂરા વિસ્તારમાં C.R.પાટીલની સભા. પાટીલે કહ્યું- માનવ મહેરામણ જોઈને કોંગ્રેસમાં કોઈ ટીકીટ નહીં માંગે, ભાજપ શહેર પ્રમુખ પાસે વોર્ડમાંથી 100-100 લોકો ટિકિટ માંગશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ