સુરતથી કલકત્તા જઈ રહેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઈટનું ભોપાલમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
સુરતથી કલકત્તા જઈ રહેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઈટનું ભોપાલમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ