સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ રાજ્યો પાસેથી આરક્ષિત શ્રેણીઓમાં પ્રમોશનમાં ક્રીમી લેયરના મુદ્દાઓ પર વિવરણ માંગ્યું
સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ રાજ્યો પાસેથી આરક્ષિત શ્રેણીઓમાં પ્રમોશનમાં ક્રીમી લેયરના મુદ્દાઓ પર વિવરણ માંગ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ